Estudi


 

Ens dediquem a l’edificació i l’urbanisme.

Els treballs d’edificació consisteixen bàsicament en el disseny d’edificis d’habitatges, tant unifamiliars com plurifamiliars, alternant amb obres de serveis i equipaments per a ajuntaments.

En el camp de l’urbanisme ens hem especialitzat en el desenvolupament de figures de planejament urbanístic intermedi com són Plans Parcials, Plans Especials i Estudis de Detall; en l’elaboració de Projectes de Reparcel·lació -ja en fase de gestió urbanística-; i, finalment, en la materialització d’aquest planejament en Projectes d’Urbanització. Treballem en la redacció, tramitació i gestió de tota la documentació necessària per donar compliment a les previsions municipals per a l’obtenció d’espais lliures, equipaments, vialitat, etc. Oferim una gestió continuada i oberta a propietaris afectats mitjançant reunions de treball i consultes personalitzades, així com una coordinació amb els serveis tècnics municipals i amb tots el organismes afectats.

També desenvolupem tasques com a pèrit expert en urbanisme, com la redacció d’informes pericials pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Comptem amb una sèrie de professionals col·laboradors, en totes les disciplines implicades en els processos urbanístics.